Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
"ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
               

 
นายชัชชน อภินันทชาติ
โทร: 0899731192
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
 
นายดำรงค์ พริ้มจรัส
ปลัด อบต.อรัญคามวารี
(085-783-1365)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ตราสัญลักษณ์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการลดพลังงาน
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 223) 12 พ.ย. 3107
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 117) 31 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 125) 25 พ.ค. 2566
ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 42) 2 พ.ค. 2566
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (ดู : 34) 24 เม.ย. 2566
มาตรการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) (ดู : 33) 24 เม.ย. 2566
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (ดู : 58) 24 เม.ย. 2566
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 25) 24 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 48) 13 มี.ค. 2566
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ (ดู : 0) 15 ก.พ. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.อรัญคามวารี พ.ศ. 2566 (ดู : 0) 15 ก.พ. 2566
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม (ดู : 40) 1 ก.พ. 2566
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 15) 30 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 73) 7 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 65) 31 ต.ค. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 77) 21 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง (ดู : 64) 7 ต.ค. 2565
สถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรํญคามวารี (ดู : 16) 6 ต.ค. 2565
สรุปผลรายงานการลดใช้พลังงาน (ดู : 17) 3 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 60) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 56) 13 ก.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 108) 13 ก.ย. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ดู : 17) 8 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 104) 5 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 92) 1 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 80) 29 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 276) 4 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 132) 20 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 112) 12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 134) 7 ก.ค. 2565
โครงการเสริมสร้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 มิ.ย.65 (ดู : 17) 20 มิ.ย. 2565
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 94) 16 มิ.ย. 2565
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .......... (ดู : 86) 10 มิ.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 81) 9 มิ.ย. 2565
นโยบายเขตปลอดบุหรี่ (ดู : 16) 8 มิ.ย. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งทีี่ว่าง (ดู : 100) 8 มิ.ย. 2565
การคัดแยกขยะ (ดู : 19) 1 มิ.ย. 2565
การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 16) 10 พ.ค. 2565
โครงการสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ดู : 17) 2 พ.ค. 2565
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชืพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้พิการ (ดู : 15) 22 เม.ย. 2565
ใช้น้ำอย่างประหยัดแก้ปัญหาภัยแล้ง (ดู : 25) 4 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 160) 10 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 302) 3 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 174) 1 ก.พ. 2565
รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่ววนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 138) 28 ม.ค. 2565
การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 118) 18 ม.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 127) 17 ม.ค. 2565
การช่วยเหลือผู้มีพาวะพึงพิง (ดู : 17) 13 ม.ค. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อบต.อรัญคามวารี (ดู : 17) 5 ม.ค. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อบต.อรัญคามวารี (ดู : 16) 5 ม.ค. 2565
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 160) 11 ต.ค. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 162) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรํญคามวารี (ดู : 123) 6 ต.ค. 2564
ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชืพประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 16) 1 ต.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ของอบต.อรัญคามวารี (ดู : 151) 15 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 167) 6 ก.ค. 2564
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 207) 30 มี.ค. 2564
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (ดู : 179) 30 มี.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 231) 15 มี.ค. 2564
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 186) 24 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
  98 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 
โทรศัพท์ : 077-407-161
โทรสาร : 077-407-161
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@arunkamvari.go.th / info@arunkamvari.go.th
 
   Copyright © 2019. www.arunkamvari.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs