Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
"ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ดฟหดฟห
               

 
นายชัชชน อภินันทชาติ
โทร: 0899731192
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
 
นายดำรงค์ พริ้มจรัส
ปลัด อบต.อรัญคามวารี
(085-783-1365)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ตราสัญลักษณ์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการลดพลังงาน
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 940) 12 พ.ย. 3107
สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 8) 12 มิ.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 162) 29 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 166) 26 มี.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 53) 5 มี.ค. 2567
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 105) 14 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 24) 12 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 373) 18 ธ.ค. 2566
ประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น 2566 (ดู : 70) 14 ธ.ค. 2566
ประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น 2566 (ดู : 17) 14 ธ.ค. 2566
รายงานฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากระบบ (info) (ดู : 16) 11 ธ.ค. 2566
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 66) 6 ธ.ค. 2566
ซักซ้อมความเข้าใจ การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ (ดู : 503) 7 พ.ย. 2566
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ดู : 86) 27 ต.ค. 2566
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารีปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ดู : 58) 27 ต.ค. 2566
ข้อมูลสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 72) 9 ต.ค. 2566
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 63) 4 ต.ค. 2566
สถิติการใช้สนามกีฬา โครงการประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 8) 29 ส.ค. 2566
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 15) 14 ก.ค. 2566
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง (ดู : 4) 3 ก.ค. 2566
มาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน (ดู : 4) 3 ก.ค. 2566
คัดแยกขยะ (ดู : 6) 3 ก.ค. 2566
สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 10) 3 ก.ค. 2566
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ (ดู : 6) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 169) 31 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 177) 25 พ.ค. 2566
ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 95) 2 พ.ค. 2566
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (ดู : 90) 24 เม.ย. 2566
มาตรการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) (ดู : 84) 24 เม.ย. 2566
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (ดู : 107) 24 เม.ย. 2566
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 74) 24 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 93) 13 มี.ค. 2566
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 8) 10 มี.ค. 2566
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ (ดู : 46) 15 ก.พ. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.อรัญคามวารี พ.ศ. 2566 (ดู : 54) 15 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 132) 3 ก.พ. 2566
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม (ดู : 93) 1 ก.พ. 2566
ข้อมูลลานกีฬา/เเละข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา สนามกีฬา (ดู : 6) 10 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 125) 7 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 122) 31 ต.ค. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 132) 21 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง (ดู : 116) 7 ต.ค. 2565
สถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรํญคามวารี (ดู : 57) 6 ต.ค. 2565
สรุปผลรายงานการลดใช้พลังงาน (ดู : 63) 3 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 111) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 103) 13 ก.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 160) 13 ก.ย. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ดู : 67) 8 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 157) 5 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 140) 1 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 132) 29 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 352) 4 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 178) 20 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 158) 12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 182) 7 ก.ค. 2565
โครงการเสริมสร้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20 มิ.ย.65 (ดู : 66) 20 มิ.ย. 2565
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 142) 16 มิ.ย. 2565
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .......... (ดู : 135) 10 มิ.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 127) 9 มิ.ย. 2565
นโยบายเขตปลอดบุหรี่ (ดู : 58) 8 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
  98 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 
โทรศัพท์ : 077-407-161
โทรสาร : 077-407-161
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@arunkamvari.go.th / info@arunkamvari.go.th
 
   Copyright © 2019. www.arunkamvari.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs