Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
"ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
               

 
นายชัชชน อภินันทชาติ
โทร: 0899731192
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
 
นายดำรงค์ พริ้มจรัส
ปลัด อบต.อรัญคามวารี
(085-783-1365)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ตราสัญลักษณ์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการลดพลังงาน
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 164 คน
ประกาศวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1 จัดให้มีการบริการน้ำประปา  ที่สะอาดและมีคุณภาพอย่างเพียงพอ  และทั่วถึง
        1.2 จัดประสานให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  แสงสว่างตามถนนและชุมชน
        1.3 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง  ถนน  สะพาน  ท่อลอดเหลี่ยม  ที่ได้มาตรฐาน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
        1.4 สนับสนุนการขุดลอก แหล่งน้ำ  ธรรมชาติที่ตื้นเขิน  ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน


2. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
        2.1 สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
        2.2 จัดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่  เพื่อจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและเข้าร่วมประชุม  ประจำเดือน กับทุกหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน โดยแท้จริง
        2.3 ส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาตำบล หมู่บ้าน  ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยร่วมกันคิดร่วมกันทำ  ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้การบริหารและพัฒนามีประสิทธิภาพโปร่งใส
        2.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสารข่าวที่ประชาชนสนใจอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง  เที่ยงตรง  ทันต่อเหตุการณ์
        2.5 จัดการพัฒนา  บุคลากร  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เพื่อให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน  เพื่อสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
        3.1 ส่งเสริมด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข  การรักษา  พยาบาลในการสงเคราะห์และการจัด สวัสดิการ แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ  อย่างเพียงพอ  ทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยประสานความร่วมมือ กับอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.
        3.2 แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต  ของประชาชน  ไม่ว่าด้านการว่างงาน  โรคติดต่อ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการกำหนดมาตรการและแนวทาง  การรักษา  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกองค์กร
        3.3 สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้สูงอายุ  และแกนนำหมู่บ้าน  ฯลฯ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ชุมชน หรือหมู่บ้านของตนเองให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
  98 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 
โทรศัพท์ : 077-407-161
โทรสาร : 077-407-161
E-mail Address : saraban@arunkamvari.go.th / info@arunkamvari.go.th
 
   Copyright © 2019. www.arunkamvari.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs