Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
"ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

 
นายชัชชน อภินันทชาติ
โทร: 0899731192
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
 
นายดำรงค์ พริ้มจรัส
ปลัด อบต.อรัญคามวารี
(085-783-1365)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ตราสัญลักษณ์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการลดพลังงาน
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 223)
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 116)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 124)
ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 42)
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (ดู : 33)
มาตรการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) (ดู : 32)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีด หมู่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 96)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลาดยาง หมู่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 36)
การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 67)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 151)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายสวนย่อม ตอนที่ 2 (ดู : 329)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายควนขนาน (ดู : 294)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนประชารังสรรค์ (ดู : 216)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางใหญ่ หมู่ที่ 2 (ดู : 232)
ประกาศ อบต.อรัญคามวารี เรื่องการสำรวจทีดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 245)
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนสายเทพารักษ์ (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.1+000) หมู่ที่ 1 (ดู : 1449)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 91)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งสถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 459)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 119)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 132)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 122)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 111)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 106)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี คลิ๊กที่นี่
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อีเล็กทรอนิกส์
อบต.อรัญคามวารี
อีเมล์สารบรรณ
อีเล็กทรอนิกส์
อบต.อรัญคามวารี
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
  98 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 
โทรศัพท์ : 077-407-161
โทรสาร : 077-407-161
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@arunkamvari.go.th / info@arunkamvari.go.th
 
   Copyright © 2019. www.arunkamvari.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs