Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
"ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
               

 
นายชัชชน อภินันทชาติ
โทร: 0899731192
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
 
นายดำรงค์ พริ้มจรัส
ปลัด อบต.อรัญคามวารี
(085-783-1365)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการลดพลังงาน
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 16) 12 พ.ย. 3107
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 50) 10 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 45) 3 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 31) 1 ก.พ. 2565
รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่ววนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 42) 28 ม.ค. 2565
การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 37) 18 ม.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 43) 17 ม.ค. 2565
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 73) 11 ต.ค. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 76) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรํญคามวารี (ดู : 47) 6 ต.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ของอบต.อรัญคามวารี (ดู : 60) 15 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 88) 6 ก.ค. 2564
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 134) 30 มี.ค. 2564
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (ดู : 89) 30 มี.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 135) 15 มี.ค. 2564
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 104) 24 ก.พ. 2564
เรื่อง การลกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 77) 18 ก.พ. 2564
เรื่อง ประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2564 (ดู : 90) 9 ก.พ. 2564
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ดู : 75) 5 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 70) 1 ต.ค. 2563
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 112) 2 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.อรัญคามวารี (ดู : 99) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเพิ่มเติมแผน 2-2563 (ดู : 82) 17 ก.ค. 2563
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 45) 16 ก.ค. 2563
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ครั้งที่ 10 (ดู : 69) 13 ก.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 42) 26 มิ.ย. 2563
ราคาประเมินราคาทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 45) 26 มิ.ย. 2563
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ฉบับที่ 2 (ดู : 47) 4 พ.ค. 2563
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 42) 4 พ.ค. 2563
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 42) 10 ก.พ. 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 (ดู : 70) 5 ก.พ. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 42) 9 ธ.ค. 2562
รายชื่อ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 45) 29 พ.ย. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 43) 29 พ.ย. 2562
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 48) 1 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 46) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
  98 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 
โทรศัพท์ : 077-407-161
โทรสาร : 077-407-161
E-mail Address : saraban@arunkamvari.go.th / info@arunkamvari.go.th
 
   Copyright © 2019. www.arunkamvari.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs