Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
"ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
               

 
นายชัชชน อภินันทชาติ
โทร: 0899731192
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
 
นายดำรงค์ พริ้มจรัส
ปลัด อบต.อรัญคามวารี
(085-783-1365)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ตราสัญลักษณ์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการลดพลังงาน
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 76) 12 พ.ย. 3107
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 29) 7 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 20) 31 ต.ค. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 32) 21 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง (ดู : 27) 7 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 26) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 29) 13 ก.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 79) 13 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 71) 5 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 63) 1 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 50) 29 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 202) 4 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 103) 20 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 81) 12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 103) 7 ก.ค. 2565
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 59) 16 มิ.ย. 2565
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .......... (ดู : 59) 10 มิ.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 50) 9 มิ.ย. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งทีี่ว่าง (ดู : 67) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 124) 10 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 114) 3 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 109) 1 ก.พ. 2565
รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่ววนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 95) 28 ม.ค. 2565
การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 87) 18 ม.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 100) 17 ม.ค. 2565
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 123) 11 ต.ค. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 125) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรํญคามวารี (ดู : 93) 6 ต.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ของอบต.อรัญคามวารี (ดู : 113) 15 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 137) 6 ก.ค. 2564
ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 183) 30 มี.ค. 2564
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (ดู : 138) 30 มี.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 193) 15 มี.ค. 2564
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 152) 24 ก.พ. 2564
เรื่อง การลกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 126) 18 ก.พ. 2564
เรื่อง ประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2564 (ดู : 136) 9 ก.พ. 2564
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ดู : 122) 5 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 116) 1 ต.ค. 2563
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 158) 2 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.อรัญคามวารี (ดู : 165) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเพิ่มเติมแผน 2-2563 (ดู : 131) 17 ก.ค. 2563
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 90) 16 ก.ค. 2563
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ครั้งที่ 10 (ดู : 115) 13 ก.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 88) 26 มิ.ย. 2563
ราคาประเมินราคาทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 92) 26 มิ.ย. 2563
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ฉบับที่ 2 (ดู : 93) 4 พ.ค. 2563
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 89) 4 พ.ค. 2563
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 87) 10 ก.พ. 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 (ดู : 115) 5 ก.พ. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 88) 9 ธ.ค. 2562
รายชื่อ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 91) 29 พ.ย. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 88) 29 พ.ย. 2562
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี (ดู : 93) 1 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 95) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
  98 ม.3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 
โทรศัพท์ : 077-407-161
โทรสาร : 077-407-161
E-mail Address : saraban@arunkamvari.go.th / info@arunkamvari.go.th
 
   Copyright © 2019. www.arunkamvari.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs